Je bent hier:

Meeste biomassa voor energie komt uit Nederland

20a84a_9ad5888465604ab8b77b6855399b7bdamv2

82% van de in Nederland gebruikte houtige biomassa voor energieproductie komt uit eigen land. Het restant is grotendeels afkomstig uit de direct omringende landen. De bijdrage aan de reductie in broeikasgasemissies bedroeg in 2017 1 miljoen ton.

PBE publiceert deze cijfers in de jaarlijkse rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking. De rapportage verschijnt nu voor het zesde jaar en is een vrijwillige verslaglegging door de sector over het gebruik van houtige biomassa in installaties vanaf 1 megawatt voor elektriciteit, verwarming en proceswarmte.

Bio-energie vormt 62,6% van de totale hernieuwbare energietoepassingen in Nederland en is daarmee verreweg de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie. In totaal is in 2017 bijna 1,7 miljoen ton houtige biomassa gebruikt. De gebruikte biomassa bestond uit reststromen uit bos, natuur- en landschapsbeheer, reststromen uit de agro-, food-, papier- en houtindustrie en gebruikt hout (zgn. A- en B-hout).

U kunt het persbericht hier downloaden.