Je bent hier:

Uitvraag casuïstiek emissiereductie in de keten (scope 3)

logo ministerie van infrastructuur waterstaat 1

In het beleidsprogramma Klimaat & Energie en in de hoofdlijnenbrief van IenW is aangekondigd dat het kabinet – in het kader van het ambitieus klimaatdoel voor circulaire economie – een belangrijke inspanningsopgave ziet om emissies in de keten te verminderen om een maximaal mondiaal klimaateffect te realiseren.

IenW en EZK zijn bezig met het uitwerken van beleid gericht op het waarderen van (maatregelen door bedrijven die leiden tot) emissiereductie in de keten (scope 3), in aanvulling op bestaand beleid dat zich primair richt op de emissies van bedrijven zelf. Waarderen kan daarbij slaan op het brede palet van overheidsinstrumenten, van stimuleren tot beprijzen en normeren.

Daarvoor putten ze graag uit de ervaringen die u heeft op het gebied van scope 3. In welke ketens ziet u welke kansen en belemmeringen voor scope 3? Waarom komt emissiereductie in de keten nu wel of niet van de grond? Zijn er regelingen die nu in de weg staan voor verduurzaming door de keten heen? Onze vraag aan u is om hierin zo specifiek mogelijk te zijn zodat wij mogelijke knelpunten kunnen identificeren en scherp krijgen.

U kunt aan het platform Bio-Economie uw ervaringen mailen zodat wij deze input kunnen doorgeven aan IenW en EZK.
De vraag aan u is om hierin zo specifiek mogelijk te zijn zodat zij mogelijke knelpunten kunnen identificeren en scherp krijgen.
IenW en EZK zullen de casuïstiek die u met hun deelt gebruiken als input voor hun beleid.

U kunt uw reactie vóór 9 november mailen naar martijn@platformbioeconomie.nl.

In het Nationaal Programma Circulaire Economie dat einde dit jaar naar de Kamer wordt gestuurd zullen zij meer vertellen over langs welke weg de overheid van plan is maatregelen door bedrijven te waarderen ter zake van het reduceren van ketenemissies.