Je bent hier:

Onderzoek weerlegt claim milieubeweging: Biomassa voldoet aan duurzaamheidseisen

pelletshand

Onafhankelijk onderzoek van Indufor weerlegt de claim van milieuorga­ni­saties dat bio­massa uit Estland niet aan de duurzaamheidseisen zou voldoen. Deze claim werd geuit op basis van onderzoek uitgevoerd van SOMO. De energiebedrijven die biomassa mee­sto­ken, zijn niet bij het SOMO-onderzoek be­trokken geweest. Zij hebben daarom Indu­for opdracht gegeven te verifiëren of er echt sprake is van mis­standen.

Uit dit onderzoek van Indufor blijkt dat de conclusies van SOMO op geen enkele manier kunnen wor­den aangemerkt als schendingen van de geldende Nederlandse criteria voor duur­zame biomassa. Deze criteria zijn de strengste ter wereld en zijn in nauw overleg met de milieuorganisaties opgesteld, binnen het gezamenlijke Convenant Duur­zaam­heid Biomassa. De onaf­hankelijk rapporteur onder het Convenant (CE Delft) heeft vast­gesteld dat de mee­gestookte biomassa in 2019 en 2020 voldeed aan de duurzaam­heids­criteria.

Een van de punten uit het Indufor rapport is dat de door SOMO gebruikte bronnen voor­na­me­lijk rapporten van NGO’s en milieuactivisten betreffen, waarvan de informatie niet blijkt te klop­pen. Ook worden er causale verbanden gelegd die niet onderbouwd zijn. Indufor bena­drukt dat dit onderwerp complex is, waarbij er altijd wel ruimte is voor interpretatie. Daarom is het ook belangrijk hierover met elkaar in gesprek te blijven.

In het Convenant hebben milieuorganisaties en energiebedrijven afspraken vastgelegd

In 2015 is, in navolging van het Energieakkoord uit 2013, het Convenant Duurzaamheid Bio­mas­sa ondertekend door vijf milieuorganisaties, de partijen die biomassa (willen) in­zet­ten voor de productie van elektriciteit en Energie-Nederland. Naar aanleiding van het SOMO-rap­port hebben de milieuorganisaties aange­kondigd uit dit Con­ve­nant te willen stappen. Behalve dat dit conform de gemaakte af­spraken niet kan, is hier inhoudelijk dus ook geen aanleiding voor.

Ed Nijpels, de onafhankelijk voorzitter van de borgingscommissie van het Energieak­koord, heeft de convenantspartijen uitgenodigd voor een nader overleg op 26 okto­ber. Eerder van­daag heeft Energie Nederland het Indufor-rapport aan de milieu­orga­ni­sa­ties gestuurd. Het rapport is ook op deze site gepubliceerd.

Biomassa laatste in rij houtstroom

Vrijwel alle biomassa die in Nederland voor energieproductie wordt gebruikt, bestaat uit rest- en afvalstromen. Bio-energie is een bijproduct van bos- en landbouw. Houtproductie vindt allereerst plaats voor producten met een veel hogere economische waarde, zoals in de bouw en de meubelindustrie. Daarna volgt toepassing in papier en karton. Biomassa voor energie sluit deze keten en dient bovendien in Nederland aan de strengste duurzaamheidscriteria ter wereld te voldoen.