Je bent hier:

25 jaar Platform Bio-Economie

Op deze dag, 28 april, werd 25 jaar geleden om 13.30h de aftrap gegeven voor het Platform Bio-Economie zoals we dat vandaag kennen. Het was op deze middag dat de openbare startbijeenkomst van Stichting Platform Bio-Energie plaatsvond op de Haagse Hogeschool, de middag werd voorgezeten door dhr. Ir. Huub Stassen.

Het doel van de startbijeenkomst was om alle aanwezigen te informeren over het platform en de start van het platform te formaliseren. Vanuit de gehele keten waren er veel positieve reacties geweest op het initiatief tot oprichting en er was dan ook een hoge opkomst.

Draagvlakonderzoek

Het draagvlakonderzoek werd door Novem gestart op basis van gesignaleerde behoeften van de markt en dat er in vergelijking met zonne- en windenergie er geen goed draaiende belangenorganisatie voor bio-energie bestond. Uit de draagvlak studie kwam naar voren dat ondanks een diversiteit aan prioriteiten en verwachtingen een ketenoverstijgend optreden door alle partijen zinvol werd geacht, dat de belangrijkste doelstelling belangenbehartiging richting overheid moet zijn, het platform aan moet haken bij Europese initiatieven, het een ‘aanjaag- en een coördinatie functie heeft en dat er binnen de keten een grote bereidheid is tot participatie in dit initiatief (in kind en financieel).

Huidige problematiek met bio-energie

Dhr. H. Klein Teeselink gaat namens HoSt in op de huidige problemen met bioenergie zoals garantiestellingen tav (onbewezen) technologieen, emissienormen voor emissies zoals CO, NOx en SO2 en brondstoffen. Ook hier blijkt dat een stimulerend overheidsbeleid gewenst is en dat hier het platform een belangrijke rol kan innemen.

Strategische outlook

Hierna ging drs. C.J.G. van Halten vanuit Pi!MC in op de de strategische kansen voor biomassa. De conclusie hieruit was duidelijk: duurzame energie toekomst biedt volop perspectief en dus marktkansen! Een actief Platform Bio-energie zorgt ervoor dat deze ten goede komen van de bio-energie keten en dat deze markt binnen het bereik van het bedrijfsleven komt.

Stichting Platform Bio-Energie

Tenslotte gaat dhr. N.W. van den Berg namens de Stichting Platform Bio-Energie in op de organisatie van de stichting, het doel, het beoogde bestuur en de verschillende werkgroepen zie gevormd zullen worden.

De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie tussen alle betrokken partijen waarna de netwerkborrel begint.

Hierna is de stichting officiële opgericht en sindsdien is Platform Bio-Energie een feit. Vandaag staan wij stil bij deze oprichten en op 8 juni aanstaande zullen wij met genodigden ons 25-jarig jubileum gaan vieren.

Mocht u nog meer geïnteresseerd zijn in de discussies omtrent de oprichting en de inhoud van de draagvlakstudie zie dan bijgevoegde document.